Guidance documents

Nodyn gwybodaeth ar Reoliad 4 (Cymru)

Copi y gellir ei argraffu: Reg-4_Welsh.pdf (dwi.gov.uk).

Iachusrwydd

Mae’n rhaid i ddŵr yfed fod yn iachus fel y’i diffinnir gan dri amod y rheoliad hwn.

Mae’r amod cyntaf yn ofyniad sy’n nodi na ddylai dŵr yfed gynnwys unrhyw ficroorganeb, parasit na sylwedd, ar ei ben/phen ei hun nac ar y cyd ag unrhyw sylwedd arall, mewn crynodiad neu â gwerth a allai beryglu iechyd pobl. Mae’r elfen ‘hollgynhwysfawr’ hon o iachusrwydd yn ategu’r gofyniad i gydymffurfio â’r safonau rhagnodedig ar gyfer ansawdd dŵr yfed a nodir yn ail amod y rheoliad hwn.

Mae’r ail amod yn cyfeirio at y crynodiadau neu’r gwerthoedd manwl gywir ar gyfer amrywiaeth eang o baramedrau cemegol, microbiolegol a ffisegol, a restrir yn rhan 1 o atodlen 1 i’r rheoliadau, na ddylid mynd y tu hwnt iddynt. Yn ogystal â diogelu iechyd y cyhoedd, mae’r safonau rhagnodedig hyn hefyd yn cael eu pennu er mwyn sicrhau bod dŵr yfed yn dderbyniol i ddefnyddwyr o ran ei olwg, ei arogl a’i flas.

Mae’r trydydd amod, a’r un olaf, yn cyfeirio at nitrad a nitraid. Pan y’u ceir mewn crynodiadau digon uchel, naill ai ar eu pen eu hunain neu gyda’i gilydd, gall y paramedrau hyn achosi methemoglobinemia mewn babanod hyd at 6 mis oed sy’n cael eu bwydo o’r botel ac, yn arbennig, y rhai sydd o dan dri mis oed. Er bod safonau rhagnodedig ar gyfer pob paramedr, mae’r amod hwn yn ystyried y posibilrwydd y gall cyflenwadau dŵr yfed gynnwys nitrad a nitraid ac, felly, bod angen eu hystyried gyda’i gilydd gan ddefnyddio’r fformiwla nitrad nitraid. Mae’r fformiwla hon yn nodi, er mwyn i’r dŵr gael ei ystyried yn iachus, na ddylai swm cymhareb y crynodiadau nitrad a nitraid â’r hyn a ragnodir ar gyfer y naill a’r llall fod yn fwy nag 1.

Os bodlonir pob un o’r tri amod hyn, yna gellir ystyried bod y dŵr yfed yn ddiogel ac yn iachus.

P’un a nodir y paramedr gan y rheoliadau ai peidio, mae’r wyddoniaeth sy’n sail i’r broses o bennu safonau ansawdd dŵr yfed sy’n seiliedig ar ffactorau iechyd a ffactorau nad ydynt yn ymwneud ag iechyd, sy’n cynnwys lwfans diogelwch eang, yn cael ei derbyn yn gyffredinol ledled y byd. Mae’r dystiolaeth arbenigol hon wedi’i dogfennu gan Sefydliad Iechyd y Byd yn ei ganllawiau ar gyfer ansawdd dŵr yfed sy’n llywio’r gofynion cyfreithiol ar gyfer y Gyfarwyddeb Dŵr Yfed Ewropeaidd (1998) y mae rheoliadau dŵr yfed y DU yn deillio ohoni. Yn ogystal â gofynion cyfreithiol y Gyfarwyddeb, mae rheoliadau’r DU yn cynnwys gofynion sy’n seiliedig ar fuddiant cenedlaethol.

Ceir rhagor o wybodaeth am nitrad mewn cyflenwadau dŵr yfed preifat yma:

Fersiwn 1 o Reoliadau 2017 – Ionawr 2018